Ynam SEO-da nähili möhüm rol oýnaýar - Semalt hünärmeniSEO-nyň üç sütünindäki seriýalarymyzyň hemmesinde ygtyýarlyk we ýerliklilik ara alnyp maslahatlaşyldy we indi ynam hakda pikir alyşylar. Ynam näme we ynam SEO-a nähili täsir edýär? Ynamyň ähmiýetini düşündirmek ýönekeý. Gündelik durmuşymyza seredeliň. Bize ynam gerek; aslynda, edýän her bir işimize ynam ulanýarys. Halaýan kofe ýerimizi saýlamakdan başlap, iň gowy görýän gazet satyjymyza çenli kararlarymyz, bu hyzmatlary üpjün edijilere bolan ynam derejämiziň täsirinde. Ynam gündelik durmuşymyzda möhümdir we bu ynam kim bilen gürleşmegi makul bilýändigimizi, nirä gitmek isleýändigimizi we haýsy maglumat çeşmelerine ynanmagymyz baradaky kararlarymyza täsir edýär. Ynam biziň üçin gaty möhüm bolsa, ynam gözleg motorlarynyň we web sahypaňyzyň internet ulanyjylarynyň düşünjesine hem täsir edip biler diýlip garaşylýar.

SEO ynamdyr

Ynamy berkitmek kyn, ýok etmek aňsat. SEO hünärmenleri hökmünde bu maddy däl baglanyşygy gurmagyň syrlaryny açmalymy? Mundan başga-da, ünsümizi onlaýn ynamyň esasyny düzýän zatlara gönükdirýäris.

Web sahypalary, gözleg motorlaryny we web ulanyjylaryny iň oňat hyzmatlary ýa-da maglumatlary hödürleýändiklerine ynandyrmak üçin esasanam onlaýn marketing bilen ynam döretmeli. Başga bir tarapdan, gözleg motorlary, şol web sahypasyna baha bellemek üçin bir sahypanyň ygtybarlydygyny kesgitlemegiň usuly gerek. Gözleg motorynyň nukdaýnazaryndan, domen ýaşyna, täzelenmeleriň ýygylygyna, şol web sahypasynyň traffigine ýa-da meşhurlygyna we mazmunyna esaslanýan ynamy kesgitleýärler. Web sahypasy bu elementleriň hersinde ýokary bal gazanyp bilýän bolsa, şol web sahypasy Google-yň birinji sahypasynda peýda bolar, sebäbi google-yň özi gowy görüner. Entek bu ynamy gazanýan täze mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.

Ynamy berkitmek seýilgähde gezelenç etmek däl, bu köp wagt talap edýän we kyn mesele, emma web sahypaňyz bu ynamy gazansa, tagalla etmeli. SEO ynamyny döretmek uzak möhletli iş. Web sahypaňyzy optimizirlemek üçin peýdaly bolsa, täsir etmek üçin köp wagt gerek bolup biler, ýöne SEO ynamy bolmasa web sahypaňyz ejir çeker.

Mentionedokarda belläp geçişimiz ýaly, adam gatnaşyklary ynama baglydyr we gözleg motorlary bir sahypanyň ygtybarlylygyny kesgitlänlerinde edil şonuň ýaly işleýär. Muny etmegiň bir usuly, "töweregiňizdäki kompaniýa" baha bermekdir. Kompaniýaňyz tarapyndan, baglanyşdyrýan web sahypaňyza we sizi baglanyşdyrýan sahypalara ýüzlenýäris. Haýsy web sahypa mazmunyňyzy paýlaşýar? Bu soraglaryň köpüsi, gözleg motorlaryna web sahypaňyza ynamly bolmalydygyny kesgitlemäge kömek edýär. Bu ynam bozulansoň, google biziň ynamymyz bozulanda adamlar ýaly reaksiýa berýär.

Gözleg motorlarynyň ynamyny nädip gazanmaly

Ynam akymy

Täze web sahypasy hökmünde, domeniňiz ýaş we Google size ynanmaga esas ýok, sebäbi ynam gazanmak kyn. Şonuň üçin etmeli ilkinji işiňiz, baglanyşyk gazanmak. Öň ynamdar saýtlardan hil baglanyşyklaryny almak bilen, Google-a dostlaryňyzyň kimdigini görkezýärsiňiz, bu bolsa kimdigiňizi görkezmek üçin uzak ýol geçýär. Mazmunyňyza degişli baglanyşyklary we ygtybarly baglanyşyklary edinip, gözleg motorlary tarapyndan ýerleşdirilmäge mynasypdygyňyzy subut edýärsiňiz. Häzirki wagtda Google tarapyndan üpjün edilen köp gurallaryň kömegi bilen baglanyşygyň hilini tapmak indi kyn däl. Baglanyşyk binanyňyzy ýerine ýetireniňizde, gowşak hilli baglanyşyklary ulanmaýandygyňyzy anyklamak üçin şeýle derňewlere üns bermeli.

Web sahypaňyz bar bolsa, mazmunyňyzy täzelemegiň we yzygiderli täzelenmegiň zerurdygyny bilýän bolsaňyz gerek. Bir gezek täze mazmun goýup bilmeseňiz, web sahypaňyz häzirki derejesini ýitirip biler. Google we beýleki gözleg ulgamlary, bahalaryňyzy ýokarlandyrmaga kömek edip biljek täze mazmuny görmegi makul bilýärler.

Ynam faktory näme?

Google-yň ynam faktory, web sahypasynyň näderejede ygtybarlydygy barada bellik ulanylanda göz öňünde tutýan başga-da birnäçe faktorlaryň jemidir. Şu wagt muny aýtmalydyrys sahypa näçe ygtybarly bolsa, makalalarynyň Google SERP-lerinde has gowy ýerleşdirilmegi mümkin. Şeýle hem, web sahypaňyzy has ygtybarly, zyýanly ýa-da hili pes görkezýän käbir faktorlary belläris.

Sahypadaky täsir edýän zat Ynam faktory

Web sahypasyna nä derejede ynam berilýändigine täsir edýän käbir faktorlar.
  • Sahypaňyzda gizlinlik syýasaty, şertler we aýan etmek ýaly zatlar barmy? Köplenç web sahypasyna girenimizde şeýle teklipleri äsgermezlik edýäris, ýöne olaryň zerurdygyny bilýärdiňizmi? SEO-lar ýaly işlemeseler-de, web sahypaňyzyň kanunydygyny subut edýärler we size has köp ynam gazanmaga kömek edýär.
  • Sahypanyň eýesiniň kimdigi we biziň bilen habarlaşmak sahypasyndaky maglumatlardaky bitewilik bolmaly.
  • Web sahypaňyzdaky makalalaryň uzynlygy. Indi ine, köplenç görüp bilmejek bir hiläňiz, mazmunyňyz näçe uzyn bolsa, esasanam web mazmuny üçin şonça gowy. Web sahypaňyzda yzygiderli täzelenýän ajaýyp mazmuna eýe bolmak, google-a ygtybarlylygyň alamaty hasaplanýar.
  • Baky baglanyşyklaryňyz barmy? Ynam gazanmak üçin, Ynamdan eýýäm bar bolan beýleki web sahypalaryny paýlaşmaly. Ynamly ajaýyp web sahypasyny tapmak üçin Google gözleg netijelerinde eýýäm gowy ýerleşdirilen sahypalary gözläň. Bu işi ýerine ýetireniňizde, bäsdeşlik däl web sahypalaryny baglanyşdyrmagy unutmaň, sebäbi şeýle etseňiz, şeýle web sahypalary üçin mahabat işledip bilersiňiz. Baglanmak üçin web sahypalarynyň gowy mysaly Wikipediýa sahypasy ýa-da hökümet web sahypasy bolup biler.
  • Web sahypaňyzda wideo mazmuny barmy? Girýänleriňizi nädip gyzyklandyrmalydygy baradaky makalamyzda, web sahypasyndaky wideolaryň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşdyk. Web sahypaňyzda has köp wideo bilen web sahypaňyzyň ýokary derejelere ýetmek mümkinçiligini artdyrarsyňyz. Adatça, gowy synlar we ýokary bahalar bilen youtube-dan wideolary ulansaňyz gowy bolar. Google-yň hem youtube, hem-de gözleg motory barlygy sebäpli, şeýle wideolaryň meşhurlygyndan we ynamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Şeýle hem, tomaşaçylaryňyzy sahypaňyzda has uzak durmaga ynandyrar.

Sahypadan daşary ynam

Hünärmenler hökmünde Semalt şuňa meňzeş adalgalar bilen tanyş. SEO-lary okaýan bolsaňyz, iki gezek "hil baglanyşyklaryny" almaly. Web sahypasynyň eýesi hökmünde ýokary hilli baglanyşyk almak, özüňize ygtybarly şekil gurmagyň iň çalt usullaryndan biridir. Gynansagam, bu hem ynam gazanmagyň iň kyn usullaryndan biridir. Qualityokary hilli baglanyşyklary almak kyn. Hil baglanyşyklaryny almak üçin mazmunyňyz aýratyn bolmaly. Gowy hilli mazmun döretmek bilen, beýleki uly we döredilen web sahypalary web sahypaňyzy mazmuny bilen baglanyşdyryp biler, bu bolsa size traffigi we ynamy üpjün eder. Mazmunyňyz olara we okyjylara peýdaly bolansoň, baglanyşyk sizi salgylanma ýa-da minnetdarlyk görnüşi hökmünde baglanyşdyrýar, ýöne aýdyşymyz ýaly ynam wagt talap edýär, şonuň üçin derrew şeýle bolmagyna garaşmaň. Qualityokary hilli baglanyşyk gurmak uzak iş.

Indi baglanyşyklaryň mümkinçiligini göreniňizden soň, pes hilli baglanyşyklary spam etmezligiňizi duýdurmak akylly bolar. Munuň sebäbi şeýle SEO boşlugy indi saýt derejesine kömek edip bilmez. Google, şeýle hereketleriň web sahypasynyň reýtingine täsir etmezligi üçin algoritmini täzeledi. Birnäçe ýyl ozal hatda pes hilli baglanyşyklar hem web sahypalaryňyzyň reýtingine oňyn täsir etmegiň gowy usulydy. Şeýle-de bolsa, şu gün köp baglanyşyk goýjak bolsaňyz, diňe Google-yň gazabyna duçar bolarsyňyz. Pes hilli baglanyşyklar gowulykdan has köp zyýan ýetirýär.

Ynam faktoryňyza täsir edýän goşmaça faktorlar

Sahypadaky ynam we sahypadan daşary ynamdan başga-da, ynam faktoryňyza täsir edýän başga-da birnäçe faktor bar. Olaryň käbiri:
  • Sosial media çäreleri. Sosial media durmuşymyzyň möhüm tarapyna öwrüldi. Şu günler Google web sahypasyndaky sosial sesleriň sanyna gözegçilik edýär. Muny markalaryňyza göz aýlamak arkaly edýär; “Facebook” paýlaşma teswirlerini we ş.m. halaýar. Sahypaňyz näçe köp bar bolsa, Google size has ygtybarly duýýar. Sahypaňyzyň reýtingini gowulaşdyrmak, sosial media hasaplaryny döretmek we olarda işjeň bolmak. Bu diňe bir Google-a kömek etmän, mümkin bolan myhmanlara has köp täsir edip bilersiňiz.
  • Adamlar sahypaňyzda näçe wagt galýarlar? Google muny hem göz öňünde tutýar. Web mazmunyňyzyň hili barada aýdanymyzda ýadyňyzdamy? Ine, şu ýerde oýnaýar. Ynam döredilende aktuallyk hem möhümdir. Degişli mazmun bilen, girýänler sahypaňyza has köp wagt sarp edýärler we bu Google-a sahypaňyzyň ynanyp boljakdygyny görkezýär.

Sahypaňyzyň ynam faktoryny köpeltmek stresli bolup biler. Şol sebäpli biz a Semalt size kömek etmek üçin geldiňiz. Bu amal degişli bolup biler we oňa diňe sabyr bilen ýetip bilersiňiz. Has köp traffikden we SERP-iň 1-nji sahypasyndan agdyklyk edip başlanyňyzda oňa mynasyp. Googleatda saklaň, bu ýerde gysga ýol ýok, sebäbi Google has gowy reýting almak üçin hileleri ulanmaga synanyşan islendik sahypany jezalandyrar. Gowy ynam faktoryna eýe bolanyňyzda, sahypaňyzyň abraýyny ýokarlandyrdyňyz.

mass gmail